Rendeléskövetés
Terminálkereső
Információ
06-1-451-1088

Felhasználói fiókom

Kérjük válasszon...
Kijelentkezéskor biztonsági okokból minden nem mentett projekt és kosara tartalma törlődik.

Compliance Irányelveink

Minden üzleti tevékenységünket a nemzeti és nemzetközi törvényeknek és az általánosan elismert etikai elveknek megfelelően végezzük. Küldetésnyilatkozatunk célja, hogy bemutassa vállalati kultúránkat, amelyet az integritás, a megbízhatóság és a felelősségvállalás határoz meg.

Méltányossággal, bizalommal és magabiztossággal a cél eléréséhez vezető úton

CEWE csoportunk az ipari fényképészet vezető fotószolgáltatója és technológiai vezetője Európában. Célunk, hogy megvédjük és bővítsük ezt a vezető pozíciót. Ezt kizárólag a teljesítmény, a becsületesség és a korrekt üzletmenet révén kívánjuk elérni. Tevékenységeink középpontjában az ügyfélközpontúság, termékeink minősége, a legmagasabb szintű innováció és vállalatcsoportunk jó hírneve áll. Hírnevünk a sikeres versenyzés elengedhetetlen alapja. Vállalkozásként a CEWE Csoport most és a jövőben is felelősségteljesen, stratégiai szempontból körültekintően és költségtudatosan jár el. Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy képzett alkalmazottakkal és kiváló minőségű termékekkel győzze meg az ügyfeleket. Ez magában foglalja az alkalmazottaink iránti következetes elkötelezettséget, az alkalmazottak megtartását, akik a magánéletükben is felelősséggel tartoznak.

Ehhez mindenki alapvetően hozzájárul. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes munkakörnyezet mellett; munkatársaink a legfontosabb értékünk.

Vállalkozói szellem és vezetői irányelvek

Vállalati kultúránkat a partnerség és az egyén tisztelete jellemzi. A jól tájékozott és motivált alkalmazottak, akik azonosulnak a vállalattal és annak alapértékeivel, a minőség, a hatékonyság, az innováció és a növekedés záloga. A vezetésről mint partnerségről alkotott felfogásunk a kölcsönös bizalmon, az egyes személyek iránti tiszteleten és a felelősség átruházásának elvén alapul. Egyértelműen megvan az akarat a csoporton belül arra, hogy megtartsák a munkavállalókat. Mind a vezetőség, mind a felettesek, és munkavállalók egyhangúlag fontosnak tartják a magánélet és a munka közötti egyensúly kialakítását. Munkatársaink a lehető legnagyobb szabadsággal rendelkeznek, és felelősségi körükön belül részt vesznek mind a döntéshozatali folyamatokban, mind a vállalat gazdasági sikerében. A csoportunkhoz tartozó vállalatokat olyan igazgatók és tisztségviselők irányítják, akik vállalkozói módon gondolkodnak és cselekszenek. Messzemenő függetlenséget élveznek, és átfogó felelősséget viselnek. Ezzel összhangban elvárjuk, hogy munkatársaink azonosuljanak céljainkkal, és lojálisak legyenek a vállalat egészének érdekei iránt.

Üzleti partnerek és verseny

Üzleti partnereinkkel való kapcsolatunkat a bizalom és a tisztesség jellemzi, és az őszinteségen és megbízhatóságon alapul. Megbízható partnerek vagyunk, és elvárjuk, hogy az üzleti tevékenység minden területén betartsák a vonatkozó törvényeket és előírásokat. Ezért nem fogadunk el semmilyen olyan magatartást, amely megkérdőjelezi vagy veszélyezteti integritásunkat. Elkötelezettek vagyunk a tisztességes verseny, valamint az innovatív minőség és teljesítmény mellett. Elutasítjuk a jogellenes megállapodásokat vagy a látszatajánlatokat. Ebből következik, hogy nem akarunk megbízásokat szerezni sem azáltal, hogy indokolatlan előnyöket kapunk, sem azzal, hogy indokolatlan előnyöket kínálunk.

Társadalmi felelősségvállalás

Részvényeseink a tulajdonjogot a társadalom iránti kötelességnek is tekintik. Úgy látják, hogy a vállalatot az legitimálja a piacgazdaságban, hogy hozzájárul a társadalomhoz. Cégcsoportunk és alkalmazottai tiszteletben tartják a törvényeket. Mindig felelősségteljesen viselkednek a vállalaton belül és kívül, és etikai elvek vezérlik őket. Ezek a következők: becsületesség, feddhetetlenség, lojalitás, tisztesség, tolerancia és nyitottság. Különösen elkötelezettnek érezzük magunkat a munkatársaink és a környezet védelme iránt, és ennek az elkötelezettségnek a fenntarthatóság révén teszünk eleget. Ez magában foglalja a vállalati társadalmi felelősségvállalást és a legmagasabb etikai normák betartását is. Ez abban is megmutatkozik, hogy szigorúan elutasítjuk a gyermekmunkával előállított termékeket.

Kötelezettségvállalás

Üzleti elveinket folyamatosan kritikusan felülvizsgáljuk és fejlesztjük. Elvárjuk minden alkalmazottunktól, hogy e célokhoz és alapértékekhez igazodjon, és mindig ennek megfelelően cselekedjen. A vezetők különleges felelősséggel tartoznak, és példaképként működnek.

Átlátható és felelős irányítás

Ez a magatartási kódex a vállalat és valamennyi leányvállalat alkalmazottja számára kötelező érvényű iránymutatás. Amennyiben a nemzeti jogszabályok szigorúbb szabályokat írnak elő a külföldi leányvállalatokra, ezek elsőbbséget élveznek.

A magatartási kódex etikai értékeinkre és az ezeken alapuló üzleti alapelvekre épül, amelyeket az integritás és a lojalitás jellemez. Becsületes üzletemberként a legmagasabb etikai normák mellett köteleztük el magunkat. Nagy felelősséggel tartozunk ügyfeleinknek. Ügyfeleink és üzleti partnereink is megbízhatnak bennünk. Ez különösen azt jelenti, hogy mindig betartjuk a törvényt, tisztességesen versenyzünk és megbízható partnerek vagyunk. Meggyőződésünk, hogy ez az egyetlen módja a versenyképesség és ezáltal a foglalkoztatás és a gazdasági siker hosszú távú biztosításának.

A magatartási kódex nem tud és nem is kíván mindent szabályozni. Olyan elveket és minimumszabályokat tartalmaz, amelyek minden munkavállalóra egyformán kötelezőek, és amelyeket meg kell élniük. Ezen túlmenően mindenkit, aki velünk dolgozik, arra szeretnénk ösztönözni, hogy szintén elfogadja ezeket az elveket.

A magatartási kódex a magatartási elveink megvalósítását szolgálja:

  • Tetteinket a tisztesség és a törvényes magatartás határozza meg.
  • Tevékenységeinket a CEWE Csoport, mint Európa vezető fotószolgáltatója vezető pozíciójának biztosítása és bővítése jellemzi.
  • Üzleti kapcsolataink tényalapúak és tisztességtelen módszerektől mentesek.
  • Kerüljük a CEWE Csoport érdekei és a magánérdekek közötti konfliktusokat.
  • Az üzleti információkat vagy vállalati titkokat bizalmasan kezeljük.
  • Nem tűrjük, hogy saját helyzetünkkel személyes haszonszerzés céljából, harmadik fél javára vagy a CEWE Csoport kárára visszaéljünk.

1. Az alkalmazottakkal, ügyfelekkel és üzleti partnerekkel való bánásmód elvei

A CEWE elvárja, hogy minden alkalmazottal, ügyféllel és üzleti partnerrel tisztességesen bánjanak, és tiszteletben tartsák jogaikat és magánéletüket. A nem, faj, fogyatékosság, származás, vallás, életkor vagy szexuális identitás alapján történő eltérő bánásmód nem megengedett.

A vállalat nem tolerálja a szexuális zaklatást. Nem tűrjük az úgynevezett mobbingot sem. Ide tartozik többek között a munkavállaló vagy családja becsmérlése, pletykák terjesztése, fenyegetés, megalázás, sértegetés, zaklatás, méltatlan bánásmód a felettesek vagy kollégák részéről, valamint a munkához szükséges információk szándékos visszatartása. Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a kapcsolattartók, például a felettesek, az üzemi tanács vagy a humánerőforrás-osztály meghallgassák és komolyan vegyék őket.

2. Az összeférhetetlenség elkerülése

2.1 Alapelvek

A magán- és üzleti érdekeket szigorúan el kell választani egymástól. Az üzleti kapcsolatok vagy kapcsolatok nem használhatók fel személyes vagy harmadik fél számára előnyökre, és nem vezethetnek a vállalat számára hátrányos helyzetbe. Az összeférhetetlenség lehetősége vagy veszélye esetén az alkalmazottaknak kétség esetén konzultálniuk kell a felettesükkel. Tanácsot és segítséget kell kérniük a felettesüktől, a humánerőforrás részlegtől vagy a Compliance Officer-től. Ezzel kapcsolatban minden munkavállaló az üzemi tanácshoz vagy az ombudsmanhoz is fordulhat.

A vállalat és a magánszféra közötti összeférhetetlenség kizárása érdekében a vállalat alkalmazottainak általában tartózkodniuk kell attól, hogy a CEWE Csoport üzleti partnerei számára magáncélú megbízásokat adjanak. Ha utólag kiderül, hogy a CEWE Csoport üzleti partnere magáncélú megbízást kapott, ezt haladéktalanul jelenteni kell a Compliance Officer-nek.

**2.2 Másodlagos tevékenységek miatti összeférhetetlenségek

A CEWE alkalmazottai kötelesek a személyzeti osztály/igazgatóság jóváhagyását beszerezni a másodlagos tevékenységek gyakorlásához. A CEWE megtagadja vagy visszavonja a másodlagos tevékenység gyakorlásának jóváhagyását, ha arra utaló jelek vannak, hogy a másodlagos tevékenység a szerződéses kötelezettségek teljesítését akadályozza és/vagy a jogi vagy munkajogi kötelezettségeket sérti. Az összeférhetetlenség kizárása érdekében a versenytársak vagy más üzleti partnerek számára történő másodlagos foglalkoztatás általában nem megengedett.

**2.3 Részesedések miatti összeférhetetlenségek

A közvetlen üzleti környezethez tartozó más vállalatokban (beleértve különösen a versenytársakat, ügyfeleket és beszállítókat) való jelentős részesedés csak a CEWE igazgatótanácsának kifejezett írásbeli jóváhagyásával megengedett.

Be kell jelenteni a közeli családtagok jelentős pénzügyi részesedését egy versenytársban, ügyfélben vagy beszállítóban.

3. A kapott juttatások kezelése

A gyártókat és beszállítókat kizárólag tisztességes verseny alapján, az ár, a minőség és a teljesítményük alkalmasságának szempontjait figyelembe véve kell kiválasztani. Ez ugyanígy vonatkozik más üzleti partnerekre és szolgáltatókra is. A CEWE Csoport alkalmazottai nem kérhetnek vagy fogadhatnak el juttatásokat olyan harmadik féltől, akikkel a CEWE Csoport üzleti kapcsolatra törekszik vagy üzleti kapcsolatot tart fenn.

**3.1. Ajándékok vagy egyéb juttatások

További előnyök lehetnek például pénzügyi ösztönzők, használati tárgyak ingyenes vagy kedvezményes áron történő rendelkezésre bocsátása, kedvezmények, meghívások üdülési utakra vagy ingyenjegyek különleges rendezvényekre. A CEWE alkalmazottai általában nem kaphatnak ajándékokat. Ha ez udvariassági okokból nem lehetséges, ezeket az ajándékokat azonnal át kell adni a felettesnek, a személyzeti osztálynak vagy a megfelelőségi tisztviselőnek. Ezeket a jótékonysági szervezeteknek szánt természetbeni adományokra vagy a munkavállalók közötti árverésekre, illetve egyéb vállalati célokra kell felhasználni. Az egyéb juttatások felajánlását jelenteni kell az illetékes felettesnek, és dokumentálni kell. Ettől a szabálytól való eltérést a vezetőség kivételes esetekben engedélyezhet.

Készpénz elfogadása kivétel nélkül tilos.

Az üzleti utazáshoz kapcsolódó magánutazások vagy üzleti utak nem történhetnek üzleti partnerek vagy harmadik felek költségén. Az ilyen utazási költségeket kivétel nélkül a vonatkozó utazási költségszabályzatnak megfelelően kell elszámolni.

**3.2 Üzleti étkezések és meghívások

Azok az üzleti étkezések, amelyek alkalmukat, jellegüket, gyakoriságukat és mértéküket tekintve szokásos üzleti szórakozásnak minősülnek, azaz jogszerű üzleti célokat szolgálnak, megengedettek, ha a meghívás önkéntesen és a szokásos együttműködés ésszerű keretein belül történik. El kell azonban kerülni az üzleti döntésekre gyakorolt helytelen befolyásolás bármilyen benyomását. Az e tekintetben szükséges érzékenységet minden alkalmazottól elvárjuk.

Az üzleti partnerek vagy szolgáltatók meghívása egyéb rendezvényekre (pl. sport- vagy kulturális eseményekre, házon belüli vásárokra, termékinformációs rendezvényekre, szemináriumokra, képzésekre stb.) csak akkor megengedett, ha azok jellegüket és mértéküket tekintve megfelelőek, és objektív szempontból az üzleti életben szokásosak. Ezekhez azonban minden egyes esetben és előzetesen a felettes jóváhagyása szükséges. Az ezzel kapcsolatban felmerülő utazási és szállásköltségeket alapvetően a CEWE viseli.

A vezetőség tagjai elfogadhatnak és kiadhatnak meghívásokat rendezvényekre, beleértve a megfelelő vendéglátást is, ha az eseményt üzleti okokból szervezik, és az a CEWE Csoport érdekeit szolgálja.

4. Ajándékok üzleti partnereknek

Üzleti partnereknek nem adható olyan pénzügyi vagy egyéb juttatás, amely befolyásolhatja a kedvezményezett üzleti ítélőképességét, vagy összeférhetetlenséghez vezethet.

**4.1 Ajándékok vagy egyéb juttatások harmadik személyeknek

Az üzleti partnereknek egyéb (különösen pénzügyi) előnyöket nem lehet felajánlani, ígérni vagy biztosítani. Az ajándékozás az üzleti kapcsolat szokásos keretein belül és megfelelő anyagi nagyságrendben történhet. A címzett nem tekintheti őket olyan előnynek, amely befolyásolhatja üzleti döntéseit az adományozó előnyben részesítésének értelmében. Az ajándékok értéke egy naptári évben személyenként nem haladhatja meg az 50,00 eurót. Az ettől a szabálytól való eltéréseket a vezetőségnek előzetesen jóvá kell hagynia, és jelenteni kell a Compliance Officer-nek.

**4.2 Szórakozás

Azok az üzleti étkezések, amelyek alkalom, típus, gyakoriság és terjedelem tekintetében üzleti szórakoztatásnak minősülnek, vagyis amelyek jogszerű üzleti célokat szolgálnak, megengedettek. A részleteket a költségszabályzat tartalmazza.

**4.3 A hatóságokkal és köztisztviselőkkel szembeni magatartás

A politikai tisztségviselők és a hatóságok vagy közintézmények képviselői (tisztségviselők) kötelesek a köz érdekében eljárni. Ezért csak olyan megfelelő és alkalomhoz kötött ajándékok megengedettek, amelyek megfelelnek az elismert társadalmi udvariassági szabályoknak, és nem befolyásolják a hivatal vagy a politikai feladat tiszteletét (pl. virágcsokor vagy egy üveg bor születésnapra, szolgálati évfordulóra, hivatalból való távozás alkalmából).

5. Adományok/támogatás

A CEWE Csoport az üzleti életben szokásos mértékben vesz részt a társadalmi és szociális életben jótékonysági, szociális, kulturális, sport- és tudományos célokra történő adományozással. Nem adományoz sem közvetlenül, sem közvetve politikai pártoknak vagy pártokhoz kötődő alapítványoknak.

6. A fehérgalléros bűnözés és a korrupció elleni küzdelem

A CEWE ellenzi a korrupció és a kapcsolódó bűncselekmények minden formáját. A korrupciót szigorúan elutasítjuk és nem toleráljuk.

A korrupció a köznyelvben a rábízott hatalommal való személyes önérdekű visszaélést jelenti. A büntetőjogban ide tartoznak a vesztegetés, a megvesztegethetőség, az előny elfogadása és az előny nyújtása bűncselekmények (a Büntető Törvénykönyv 331-335. szakasza). A vesztegetés és a megvesztegetés az üzleti kapcsolatokban szintén büntetendő bűncselekmény, amely pénzbüntetéssel vagy három évig terjedő, súlyos esetben öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (a Büntető Törvénykönyv 299. és 300. szakasza).

A CEWE megfelelő szervezeti intézkedésekkel és személyi szabályzatokkal megelőzően küzd a korrupció ellen. Ezen túlmenően a vállalat mindent megtesz a korrupció és a kapcsolódó bűncselekmények feltárása és üldözése érdekében, függetlenül az érintett személytől.

A megvesztegetési kísérletnek kitett alkalmazottaknak azonnal jelenteniük kell ezt a felettesüknek és/vagy a Compliance Officer-nek.

Azoknak a munkavállalóknak, akik korrupciót vagy más bűncselekményt, illetve súlyos szabálytalanságot gyanítanak, jelenteniük kell ezt a gyanút. A közvetlen felettesükön kívül a vállalat által kinevezett megfelelőségi tisztviselő és a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó ombudsman a kapcsolattartó pontok. Az ombudsman tippeket kap az esetleges korrupciós ügyekről, amelyeket az ügyvédi titoktartási kötelezettség miatt szigorúan bizalmasan kezel. Csak akkor adja át a tényeket a megfelelőségi tisztviselőnek, ha a bejelentő kifejezetten beleegyezik ebbe. A bejelentő személyazonosságát nem hozzák nyilvánosságra, ha a bejelentő ezt nem kívánja.

7. Nyilvános megjelenés

A köz- vagy jótékonysági intézményekben, egyesületekben, illetve önkormányzati vagy országos szintű közfeladatokban való részvételt, valamint a tiszteletbeli tisztségek gyakorlását a vállalat általában üdvözli, amennyiben a részvétel vagy a tiszteletbeli tisztség nem veszélyezteti a szerződéses kötelezettségek teljesítését, és összeegyeztethető a vállalatnál betöltött pozícióval. Az ilyen kötelezettségvállalások elfogadását a felettesével vagy a humánerőforrás-osztállyal kell egyeztetni.

A vezetők által a nyilvánosságnak adott interjúkban, előadásokban vagy publikációkban tett, a vállalatra vonatkozó nyilatkozatoknak időzítésük, keretük és tartalmuk tekintetében összhangban kell lenniük a vállalat érdekeivel és célkitűzéseivel. Ezért ezeket mindig egyeztetni kell a vezetőséggel, a médiakapcsolatok esetében pedig a vállalati kommunikációért felelős személlyel.

8. A vállalati tulajdon és adatok védelme, titoktartási kötelezettség

A CEWE minden alkalmazottja köteles felelősségteljesen kezelni a vállalat tulajdonát, és megóvni azt az elvesztéstől, sérüléstől vagy visszaéléstől. A használatra biztosított eszközökön kívül, mint például a számítógépek, gépek stb., ide tartoznak különösen az olyan immateriális javak is, mint a vonatkozó adatok, üzleti titkok, szabadalmak és márkák.

A vállalati felszereléseket vagy tárgyakat nem szabad magáncélra használni, illetve a vállalat telephelyéről a felettes kifejezett beleegyezése nélkül nem szabad eltávolítani. A laptopokra, telefonokra stb. vonatkozó részleteket az informatikai használatra vonatkozó külön munkautasítás szabályozza.

A munkavállalóknak mind a munkaviszonyuk időtartama alatt, mind annak megszűnése után teljes titoktartást kell tartaniuk a vállalati és üzleti titkokról.

9. Bennfentes szabályok

Amíg a személyek a CEWE Csoporttal kapcsolatos bennfentes információkkal rendelkeznek, addig nem kereskedhetnek a vállalat tőzsdén jegyzett értékpapírjaival. Bennfentes információnak minősül minden olyan információ, amely nem nyilvános, és amely alkalmas arra, hogy befolyásolja a befektető döntését egy értékpapír megvásárlására, eladására vagy tartására vonatkozóan (WpHG 13. és 14. §§).

A CEWE-csoport bennfentesi névjegyzéket vezet, amelyben minden olyan személy szerepel, aki potenciális bennfentes ismeretekkel rendelkezik.

A bennfentes információk nem adhatók át engedély nélkül a CEWE Csoporton kívüli személyeknek (pl. újságíróknak, pénzügyi elemzőknek, ügyfeleknek, tanácsadóknak, családtagoknak vagy barátoknak). Mindig gondoskodni kell arról, hogy a bennfentesek számára releváns ismereteket zár alatt tartsák, vagy olyan módon biztosítsák, hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

10. A magatartási kódexszel összhangban történő fellépés

**10.1 A magatartási kódex betartása és a jogsértések következményei

Minden egyes alkalmazott felelős azért, hogy mindennapi munkája során betartsa a magatartási kódex rendelkezéseit.

A vezetőknek különös kötelességük, hogy jó példával járjanak elöl az alapelvek betartásában, és saját magatartásukkal példát mutassanak feddhetetlenségből és lojalitásból. Különösen azt kell biztosítaniuk, hogy ezt a magatartási kódexet a mindennapi üzletmenetben alkalmazzák és életre hívják.

Aki megszegi ezt a magatartási kódexet, annak személytől függetlenül számítania kell a munkajogi szankciókra, egészen a felmondásig/elbocsátásig. Ha a vállalatot a jogsértések következtében kár éri, a törvény által megengedett mértékben kártérítési/visszatérítési igényt érvényesít a felelős személlyel vagy személyekkel szemben. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, minden esetben büntetőfeljelentést tesznek.

**10.2 Kapcsolattartó a magatartási kódexszel kapcsolatos kérdésekben

A magatartási kódexszel kapcsolatos kérdések vagy a helyes magatartással kapcsolatos bizonytalanságok esetén a közvetlen felettesével vagy a következő magasabb beosztású felettesével kell a megbeszélést keresni. Ha ez nem lehetséges vagy nem kívánatos, a Humánerőforrás osztály munkatársai és a Compliance Officer állnak rendelkezésre. Ezen túlmenően bármely munkavállaló ingyenesen kapcsolatba léphet ombudsmanunkkal.

**Záró rendelkezések

Amennyiben a munkaszerződés vagy a különleges iránymutatások egyes személyekre vonatkozóan messzebbmenő rendelkezéseket tartalmaznak, ezek érvényben maradnak. A vonatkozó munkaszerződések rendelkezései továbbra is alkalmazandók. A vonatkozó vállalati előírásokat be kell tartani.

Ezt a magatartási kódexet a tapasztalatok alapján továbbfejlesztik és szükség esetén javítják. Ezért azt folyamatosan felül kell vizsgálni, és kellő időben felül kell vizsgálni.

Itt közölhet bizalmas információkat az üzleti tranzakciókban előforduló szabálytalanságokról.

A CEWE elkötelezett az Irányítási alapelvek és az abból eredő Compliance Irányelvek mellett. Vállalatunk sikere közel fél évszázada az innovatív termékek és szolgáltatások versenyképes feltételek mellett történő nyújtásán, valamint az ügyfelekkel és üzleti partnerekkel szembeni tisztességes bánásmódon alapul. A jogellenes gyakorlatok nem egyeztethetők össze alapvető értékeinkkel és üzleti elveinkkel.

Ezért dolgoztuk ki a Magatartási alapelveket a Compliance Irányelveink keretében, amelynek célja a gazdasági bűncselekmények megelőzése is. Az ilyen szabályok betartásának célja, hogy megvédje a vállalatot az olyan visszaélésekkel szemben, amelyek kárt okozhatnak és árthatnak a vállalat hírnevének.

Ezzel összefüggésben egy külső ombudsmant neveztünk ki, akihez a munkavállalók, üzleti partnerek és harmadik felek fordulhatnak, ha bizalmas információkat kívánnak átadni korrupcióról, csalásról, bizalomvesztésről vagy más súlyos szabálytalanságokról.

Ügyvéd

Dr. Rainer Buchert

Dr. Buchert & Partner Rechtsanwälte

Bleidenstraße 1

60311 Frankfurt am Main

Telefon: 069-710 33 33 0

Fax: 069-710 34 44 4

E-mail: dr-buchert@dr-buchert.de

Weboldal: https://www.ombudsperson-frankfurt.de/en/

Please select your national language directly on the page in the drop-down menu at the top left.

Dr. Buchert ügyvéd bizalmasan kezeli az Ön problémáit. Őt ügyvédként szakmai titoktartási kötelezettsége köti, és szigorúan megvédi az Ön anonimitását. Konzultációja nem jár semmilyen költséggel az Ön számára.

Tudjon meg többet a CEWE felelősségvállalásáról